Vedtægter for Nørre Aaby Rideklub.

 

OPDATERET DEN 02/12-2020

 

Vedtægter for Nørre Aaby Rideklub.

§1. – Formål Klubbens navn er ”Nørre Aaby Rideklub”, dens hjemsted er Middelfart Kommune. Klubbens forkortelse er N.Å.R.

Klubbens formål er at udbrede samspillet mellem hest og menneske, herunder afholde kurser, stævner og andre arrangementer til fremme af interessen for ridesportens forskellige discipliner. Klubben tilbyder faciliteter til forskellige former for undervisning og kurser.

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem som følge heraf er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de to nævnte forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§2. – Medlemmer. Henvendelse om optagelse som medlem i klubben rettes til bestyrelsen. I Nørre Åby Rideklub kan optages følgende medlemmer: – Aktive Juniormedlemmer til og med det år, de fylder 17 år – Aktive Seniormedlemmer fra og med det år, de fylder 18 år – Stævnemedlemmer der ikke har adgang til at købe facilitetskort, men fortsat kan være aktive i ridesporten. – Passive medlemmer der ikke kan deltage i ride sportslige aktiviteter. Et medlemskab har en minimumsperiode på 6 måneder eller frem til fornyelsen 1. januar. Dvs. et medlemskab betales enten for et helt år eller for et halvt år. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Betalt kontingent tilbagebetales ikke. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under afstemning uden forhandling. Æresmedlemskab er kontingent frit og livsvarigt.

§3. – Kontingent. Årskontingent for det følgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Er helårskontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfalds tid, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance. Indmeldes man efter juni måned er medlemskontingentet halveret.

§4. – Bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, som skal varetage den daglige drift og til at forvalte klubbens midler.

Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand en kasser og to menige bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Alle vælges for en 2 årig periode. Der vælges 2 suppleanter, 1. suppleant i lige år og 2. suppleant i ulige år for en 2 årig periode. Genvalg kan finde sted.

Ved en persons udtrædelse af bestyrelsen, indtræder suppleanten og følger dennes valgperiode. Næstformanden indtræder som bestyrelsesformand, såfremt denne skulle vælge at udtræde i valgperioden. Ved mangel på suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen kan løbende nedsætte et eller flere udvalg. Ethvert udvalg kan efter behov supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§5. – Tegningsregel og regnskab Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet jfr. §8. Formanden samt kassereren meddeles fællesprokura. For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter ikke personligt. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og revisorsuppleanter.

§6. – Bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder afholdes når det findes formålstjenligt eller mindst hvert kvartal eller på forlangende af 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformanden. For at en bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører beslutningsreferat, som underskrives af formanden og sekretæren. Suppleanter kan efter behov deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Der skal udsendes referat senest 8 dage efter bestyrelsesmøderne er afholdt. Ligeledes skal dato for afholdelse af næste bestyrelsesmøde fremgå af referatet.

§7. – Generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af klubbens medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes så tidligt som muligt eller senest med udgangen af marts måned, og skal senest 30 dage før offentliggøres på forsiden af klubbens hjemmeside samt på opslagstavle i gammel hal ved sekretariatet. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt sendes til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag offentliggøres disse sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, således at det forefindes på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver være medlem af klubben, og som afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v. Er dirigenten medlem af klubben, har denne ikke stemmeret. Der føres beslutningsreferat over generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Budget til orientering. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen a. Valg af formand (ulige år) b. Valg af kasserer (lige år) c. Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år) d. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år) e. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år) 7. Valg af suppleanter. a. 1. suppleant (ulige år)

b. 2. suppleant (lige år) 8. Valg af revisorer 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt.

§8. – Afstemning. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Forælder eller værge til børn under 16 år der har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, har stemmeret på deres børns vegne. Stemmeafgivelse kan kun ske ved fremmøde på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Hvert medlem har 1 stemme. Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Ved ændring af vedtægter indberettes ændringer til DRF til godkendelse. Til ændring af lovene kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

§9. – Ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. I det sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Tiden og stedet for ekstraordinær generalforsamling skal sammen med dagsordenen offentliggøres med mindst 8 dages varsel på forsiden af klubbens hjemmeside, samt på opslagstavle i gammel hal ved sekretariatet.

§10A – Karantæne Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning meddele tidsbestemt karantæne (max. 2 måneder) til et medlem, hvis optræden – i eller udenfor klubben – er eller har været af en sådan art, at klubbens værdighed og trivsel ville lide skade. For at denne beslutning kan være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for udelukkelsen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg (herefter FU) inden 8 dage. FU’s afgørelse er inappellabel. Et evt. FU-medlem fra pågældende klub er inhabil. Indbringelse for FU inden 8 dage, har opsættende virkning på bestyrelsens afgørelse.

§10B – Udvidet Karantæne I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. Til vedtagelse af forslag om udvidet karantæne for et medlem kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds (herefter DRF) Appeludvalg inden 4 uger. Indbringelse for DRF’s Appeludvalg inden 4 uger, har opsættende virkning på generalforsamlingens afgørelse.

§10C – Karantæne og Eksklusion I det af § 10B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via DRF’s Bestyrelse indbringes for DRF’s Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund.

§11 – Klubbens Opløsning Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig skal denne vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne) Ved den anden af disse generalforsamlinger gælder almindeligt flertals stemmer. Eventuelle aktiver skal tilfalde idrætslivet i kommunen.

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamling 01/09/2020.